Přikrývky, deky, polštáře, vlna, duté vlákno a lůžkoviny - - Moudrý nakupuje u zkušeného

V nákupním košíku momentálně
NEMÁTE
žádné zboží.

 


Obchodní podmínky

e-shopu provozovaného společností K V D spol. s r.o.

 

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti       K V D spol. s r.o., se sídlem             č.p. 699, 756 01 Hovězí, identifikační číslo 47973196, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5548 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.deky-prikryvky.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).  Adresa pro doručování elektronické pošty vlna@kvd.cz, prodávajícího lze rovněž kontaktovat telefonicky na tel. č. 731 177 331

I.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy je kupujícím fyzická osoba, jež uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, či právnická osoba. V takovém případě se však neaplikují ta ustanovení těchto obchodních podmínek, jež jsou určena k ochraně spotřebitele dle § 1810 a násl. občanského zákoníku, zejména pak ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy a ustanovení o délce záruční doby a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

 

II. Uzavření kupní smlouvy a kupní cena

II.1 Prodávající prezentuje zboží určené k prodeji prostřednictvím webového rozhraní obchodu, přičemž tato prezentace je pouze informativního charakteru.

II.2 Kupující prostřednictvím webového rozhraní obchodu  vkládá do „nákupního košíku“ prezentované zboží.

II.3 Kupní cena je uvedena u konkrétního zboží včetně všech daní a poplatků. Pokud by byla kupní cena zboží uvedena bez DPH, musí být tato skutečnost u ceny výrazným způsobem uvedena, povinnost uvedení ceny i s DPH vedle ceny bez DPH tím není dotčeno. Náklady na poštovné (dopravné) a balné je uvedeno při výběru jednotlivých způsobů poštovného a balného. Tyto náklady jsou platné v případě, že zboží má být dodáno do České republiky, údaje pro dodání do Slovenské republiky jsou uvedeny zvlášť. Veškeré náklady jsou platné za předpokladu, že hmotnost zásilky nepřesáhne 20 kg. Přesáhne-li hmotnost 20 kg, je cena za dodání sjednávána individuálně.

Dále prodávající nepožaduje úhradu žádných nákladů spojených s dodáním zboží (poštovné (dopravné) a balné je tedy zdarma) v případě, že kupující zvolí osobní odběr v provozovně prodávajícího.

II.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (v „nákupním košíku“). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)               objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b)              způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

c)               nákladech spojených s dodáním zboží,

d)              identifikačních údajích kupujícího (zejména jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, e-mailovou adresu kupujícího) a

e)               dodací adrese (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

II.5 Prodávající po obdržení objednávky kupujícího toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (e-mailem), a to na adresu e-mailu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Tímto okamžikem je smlouva uzavřena. Nepotvrdí-li však kupující na žádost kupujícího dle předchozího odstavce dodatečně, je oprávněn prodávající od smlouvy odstoupit.

II.6. Kupující při vyplňování objednávkového formuláře zvolí jednu z možností způsobu úhrady kupní ceny: platba v hotovosti, platba bankovním převodem, dobírka.

- Platba v hotovosti - je možná při osobním odběru zboží na provozovně prodávajícího na adrese Hovězí 699, 756 01 Hovězí. Kupující uhradí plnou kupní cenu oproti předání zboží.

- Platba bankovním převodem- po uzavření kupní smlouvy je povinen kupující uhradit kupní cenu dle údajů zaslaných prodávajícím v e-mailu, tedy na č.ú. 248646104/0300, jako var. Symbol uveďte číslo faktury nebo objednávky.

- Dobírka – je možná při převzetí zboží od dopravce. Balík obsahuje i doklad, který slouží zároveň jako dodací list.

 

V současné době jsou možné následující kombinace dodání a způsobu platby:

 

A)    ČR - Osobní odběr v místě provozovny prodávajícího, platba v hotovosti či bankovním převodem:

-          náklady kupujícího na dopravné, balné a poplatek za provedení platby: 0,- Kč

 

B)    ČR - Doručení prostřednictvím České pošty (ať už balíkem na poštu či do ruky), platba na dobírku:

-          náklady kupujícího na dopravné, balné a poplatek za provedení platby: 250,- Kč

 

C)    ČR – Doručení prostřednictvím dopravce DPD (dříve Geis), platba bankovním převodem

-          náklady kupujícího na dopravné, balné a poplatek za provedení platby: 230,- Kč

 

D)    ČR – Doručení prostřednictvím dopravce DPD (dříve Geis), platba na dobírku

-          náklady kupujícího na dopravné, balné a poplatek za provedení platby: 260,- Kč

 

E)     SR – Doručení prostřednictvím dopravce DPD (dříve Geis), platba na dobírku

-          náklady kupujícího na dopravné, balné a poplatek za provedení platby: 330,- Kč

 

F)     SR – Doručení prostřednictvím dopravce DPD (dříve Geis), platba bankovním převodem

-          náklady kupujícího na dopravné, balné a poplatek za provedení platby: 300,- Kč

 

 

II.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

II.8 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

III. Dodání zboží a jeho převzetí

III.1 Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. V případě, že je předmětem zboží, které má prodávající skladem, proběhne dodání obvykle do 3 pracovních dnů. Zboží je možno dodat v závislosti na požadavku kupujícího dvěma způsoby, a to osobním odběrem či dodáním prostřednictvím smluveného přepravce, jak je uvedeno výše.

III.2 Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak, platí, že Kupující při volbě osobního odběru zboží je povinen zboží převzít nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy, jinak má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

III.3 Dodací list či jiná listina potvrzující převzetí zboží se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení zůstane prodávajícímu a jedno vyhotovení bude vydáno kupujícímu, jím pověřené osobě, či osobě, která zboží převzala (smluvní dopravce, či jeho zaměstnanec).

III.4 Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího předáním zboží Kupujícímu, či smluvenému dopravci.

III.5 Kupující je povinen zboží při prvním dodání převzít. Kupující se zavazuje zajistit, aby se na dodací adrese vždy v době od 06:00-20:00 ve všech dnech až do nejzazšího dne dodání zboží nacházela osoba oprávněná zboží převzít.

III.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

III.7 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě jakéhokoliv poškození zboží při dopravě je povinen kupující informovat i prodávajícího.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

IV.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

IV.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IV.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

IV.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. IV.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

IV.4 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, nejde-li o případ uvedený v čl. IV.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

V. Nároky z vad předmětu kupní smlouvy (reklamace), reklamační řád

V.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V.2 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ustanovení uvedená v čl. V.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

V.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

V.4 Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a, zákona o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. Na všechny výrobky je poskytována záruční doba pro spotřebitele dle zákona (24 měsíců). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem. Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Pokud jste obdržel/-la od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal/-la (neúmyslná záměna při balení výrobků) , nebo jste obdržel/-la výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený, nevypraný, s původními visačkami, nepozměněné a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. nezávadný). Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko, na adresu servisního prodejce.

 

VI. Mimosoudní řešení sporů

VI.1 Spotřebitel má dle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené mezi ním jako kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dle § 20e písm. d) zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, PSČ 120 00 Praha 2. Návrh na zahájení řízení lze podat písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky prostřednictvím online formuláře uvedeného v příslušném rozhraní internetových stránek České obchodní inspekce http://www.coi.cz/ za podmínek v tomto uvedených.

VI.2 Předpokladem podání návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je neúspěšné předchozí mimosoudní řešení sporu s prodávajícím dle VII.2 obchodních podmínek. Návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu může spotřebitel podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé, přičemž nedílnou součástí návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo.

VI.3  V podrobnostech o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy prodávající odkazuje na § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele a na Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) České obchodní inspekce dostupné na příslušném rozhraní internetových stránek České obchodní inspekce.

 

VII. Zasílání obchodních nabídek

VII.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující je oprávněn kdykoliv tento souhlas zrušit.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

VIII.2 Mimosoudní stížnost spotřebitele lze zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické adresy uvedené výše, přičemž informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající v listinné podobně na adresu uvedenou kupujícím či na elektronickou adresu kupujícího, a to ve formě odpovídající způsobu podání stížnosti.

VIII.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.4 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

VIII.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

VIII.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

VIII.7 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

VIII.8 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

V Hovězí dne 18.5.2021


Open source heat map